Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

RENOVERING TIDIGARE LINOLJEFÄRG PÅ PUTS INVÄNDIGT

Hur är de gamla färgytorna uppbyggda?

Fram till 1960-talet var det vanligt att man målade invändiga putsytor, t.ex. trappuppgångar, köksväggar, badrum etc. med oljefärg.

En vanlig arbetsgång kunde se ut som följande:

Det var naturligtvis av största vikt att putsen var helt torr före målning, eftersom den annars skulle förtvåla färgen. Ofta utfördes putsarbetena på sommaren för att sedan målas under vintern.

Putsen grundades först med en grundfärg som fick torka minst ett par dagar före spackling.

Efter tork borstades väggarna av med en dammborste. Ev. håligheter lagades med ett fast spackel (ofta spackelfärg med gips), och hela ytan bredspacklades en gång med det fasta spacklet.

Hela ytan bredspacklades sedan med oljespackel som innan det torkat färdigt putsades slätt med en tät mjuk borste, kork med linnetrasa eller säckväv, eller helt enkelt stålglättades med spackeln.

När spacklet torkat slipades spackelytan av med pimpsten eller sandpapper, dammades noga av och målades en gång med en mager slipstrykningsfärg som arbetades in i underlaget med pimpsten.

Var det en "finare" yta som avsågs, finbredspacklades och finslipströks ytan ytterligare en gång.

När alla underarbeten var klara och torra, ströks hela ytan med mellanstrykningsfärg, som man slätade extra noga i alla riktningar, samt färdigströks med en fet färdigfärg, som också slätades mycket noggrant.

Skulle färdigstrykningen stöpplas var det viktigt att man gjorde den fast. Då tillsattes även lite terpentin till färgen för att göra den mattare, men det var noga att färgen inte blev för tunn eftersom den då flöt ut för mycket för att kunna stöpplas.

Genomgående gällde att samtliga moment fick torka ordentligt före nästa behandling, och att man vid de avslutande färdigstrykningarna mycket noggrant städade arbetsplatsen före målning.

Renoveringsmålning i dagens miljö

När vi idag skall renovera dessa oljemålade putsytor är det viktigt att ta reda på hur underlaget ser ut.

Är väggytorna intakta och fortfarande målade med oljefärg, fria från bomskador, så räcker det ofta med en ordentlig tvätt och en strykning med färdigstrykningsfärg. Färgen skall naturligtvis efterslätas lika ordentligt som man gjorde förr. Är ytorna däremot dåligt underhållna, med fuktskador och målade med latexfärg, bör man renoveringsmåla enligt följande.